Mladi odločevalci 2018

Osnovna ideja projekta Mladi odločevalci je zaživela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih Državah Amerike. Od tam ga je v letu 1990 povzel Inštitut za politično participacijo na Nizozemskem in ga kot takega uspešno izvaja že desetletja. V letu 1996 so prilagojene projekte začeli izvajati v Nemčiji, Litvi in Estoniji, po letu 2000 pa tudi na Švedskem in Hrvaškem. V Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD) so model prilagodili in ga izvajajo na lokalni in mednarodni ravni od leta 2009. V letu 2018 ga je z dovoljenjem MCDD na razpis Mladinskega sveta Slovenije v okviru nacionalne kampanje Partycipiraj, ki spodbuja aktivno državljanstvo mladih, prijavil Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (MSOSK). Projekt je bil odobren in izvajal se bo od septembra do začetka novembra 2018.

Glavni namen projekta je, da mladi v Slovenskih Konjicah spoznajo delovanje in odločevalske procese na evropski, nacionalni in lokalni ravni, s poudarkom na delovanju Občine Slovenske Konjice. Mladim bomo z udeležbo v projektu dali možnost, da se sami aktivno preizkusijo pri odločanju v okvirjih demokratičnih načel in mehanizmov, ki potekajo v lokalni skupnosti in jih s tem spodbudili, da bodo v prihodnosti večkrat odločeni in zavedni, da so tudi oni tisti, ki lahko prispevajo k spremembam.

Postavi vprašanje

1. V prvo polje desno vpišite svoje ime.

2. V drugem polju izberite ime kandidata oziroma naslovite vprašanje na vse kandidate.

3. V tretje polje vnesite svoje vprašanje in kliknite »Postavi«.

MSOSK sovražnih in/ali žaljivih vprašanj ne podpira in jih ne bo objavil.

Odgovor na vprašanje bo objavljen v rubriki spodaj.

 

  Oddaja vprašanj je zaprta!


  Volilne programe kandidatov najdete tukaj:

  Miran Gorinšek
  Bojan Podkrajšek
  Darko Ratajc


  Odgovori na vprašanja:

  Špela, vprašanje za vse kandidate:
  Klub študentov Dravinjske doline bi rad v letu 2019, v petek pred Konjiškim maratonom, za popestritev dogajanja, tako za lokalne prebivalce vseh generacij kot tudi vse turiste, pripravil open air koncert z Magnificom. Zanima me, če bo Občina v času vašega morebitnega županovanja pripravljena sodelovati in pomagati pri projektu, v smislu da se predvidijo kakšna povišanja sredstev v proračunu na postavki Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade?


  M.G.: Vsekakor. Sredstva za te namene so na postavki prireditve, pokroviteljstva in se razdelijo na osnovi javnega razpisa. Takšni so predpisi in tudi prav je, da se sredstva delijo pregledno in za vse pod enakimi pogoji. Omenjena postavka pa je namenjena za izvajanje dejavnosti vseh  mladinskih organizacij.


  B.P.: V tem letu je občina objavila razpis »Javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev«. Takšen razpis bo najverjetneje objavljen tudi v letu 2019.


  D.R.: Mlade je pri kulturnem udejstvovanju potrebno spodbujati, to je tudi ena temeljnih nalog občine. Kot občan in morebitni župan si vsekakor želim, da bi se v občini organiziralo čim več dogodkov in koncertov. Ljudje imamo različne okuse za glasbo, moje mnenje je, da je raznolikost potrebna in dobrodošla. V primeru izvolitve bi se vsekakor trudil, da občina pomaga, tako finančno kot tudi na druge načine, pri organizaciji kulturnih prireditev (pa naj bo to Magnifico, ali Modrijani).


  Miha, vprašanje za vse kandidate:
  Na kakšen način boste v sklopu županovanja pomagali mladim podjetnikom, ki bi radi ustanovili svoje podjetje?


  B. P.: V samem jedru Starega trga bi pomagali mladim podjetnikom s tem, da bi jim nudili pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije in s subvencioniranjem najemnin za lokale v Starem trgu.


  D.R.: Občina bo zagotavljala ugodno gospodarsko klimo v okolju in selektivno namenjala prostor za razvoj dejavnosti z višjo dodano vrednostjo. V sklopu tega bi posebej podpirali ustanavljanje visoko-tehnoloških podjetij. Pomoč maldim podjetnikom pa bi zagotavljali v okviru zakonskih možnosti.


  Patrik, za vse kandidate:
  Ali se bodo uredile tribune za umetno travo pri ND Dravinja?


  M.G.: Obnova pomožnega stadiona še ni končana, manjka še kar nekaj podrobnosti, med drugim je želja, da postavimo tribuno


  B.P.: Pod obstoječimi tribunami bomo uredili še dodatne, ki bodo pripadale igrišču z umetno travo, ki bo del celotnega spodnjega kompleksa.


  D.R.: V kolikor se bo pokazala potreba in interes, se bodo tribune uredile.


  Nejc, za vse kandidate:
  Ali bo bazen odprt v sezoni 2019? Kakšen naj bi bil? Bo imel skakalnico?


  M.G.: Po terminskem planu je predvideno, da kopalna sezona 2019 bo. Bazen bo imel dimenzije 50,00 x 16,33 m, s tremi različnimi globinami, skakalnica bo montažna. Poleg tega bo urejen otroški čofotalnik, novi prostori za reševalce ter blagajno, obnovljene garderobe in sanitarije.


  B.P.: Trenutno je to projekt s katerim nismo seznanjeni in ga bomo preučili, vendar bi ga v primeru našega županovanja bil to eden prioritetnih projektov. Ravno zato ker so športne aktivnosti eden najpomembnejših dejavnikov, ki so pomembni za psihični in fizični razvoj človeka od ranega otroštva naprej.   


  D.R.: V to nisem prepričan, saj bodo gradbena dela in pridobitev dovoljenj zahtevala precej časa, zagotovo pa bo odprt v sezoni 2020. Kakšen bo bazen, pa je načeloma že dogovorjeno, saj se dela že izvajajo.


  Neja, za Mirana Gorinška:
  Zakaj v Bezini, ob zelo prometni cesti, ni speljanega pločnika? Tam se sprehaja veliko otrok, ki so ogroženi.


  M.G.: Gre za državno cesto, kjer je v sklopu izgradnje obvoznice od Hoferja proti Oplotnici predvidena novogradnja tega cestnega odseka. Realizacija ni odvisna od občinskega, temveč od državnega proračuna. Si pa prizadevamo že vrsto let, da bi gradnja končno stekla. Prva faza, izgradnja krožišča pri Hoferju je tik pred začetkom, nadaljevanju pa še cca 550 m nove ceste, ki se bo  na staro navezala ravno na tem odseku, kjer trenutno še ni pločnika. Seveda bo takrat vse urejeno na novo – križišče in pločnik.


  Jakob, za vse kandidate:
  Kako bo novo izvoljeno vodstvo Občine pomagalo pri delovanju mladinskih organizacij?


  M.G.: Zelo splošno vprašanje … Že v obstoječem stanju proračun pomaga pri izvajanju osnovnih dejavnosti mladinskih organizacij; seveda preko razpisov za dejavnost in preko pokroviteljstev za različne prireditve. Naslednja oblika je podpora pri izvajanju različnih programov preko razpisov. Pred časom smo želeli tudi sistemsko urediti delovanje MCDD, vendar je bil predlog zavrnjen, ker v sedanji obliki menda lažje deluje.  Odprt sem za različne konkretne predloge in ideje, se pogovorimo …


  B.P.: Zagotovo imamo interes pomagati mladim. Dejstvo pa je, da se vsa sredstva ne dajo črpati iz državnega proračuna. Potrebno je poiskati tudi denar iz drugih virov. Sredstva za delovanje občine pa seveda skozi dodeljena sredstva zagotavlja država. Imamo relativno sveže sprejet Odlok o mladini, ki je bil sprejet za ogrodje in vodilo pri delovanju za in z mladimi v občini.


  D.R.: Veliko je odvisno od njihove iniciative. Vodstvo občine bo v vsakem primeru njihovim željam in pobudam naklonjeno.


  Mia in Saša, za vse kandidate
  Želiva si, da bi bile Slovenske Konjice bolj prepoznavne, saj bi jih tako obiskalo več ljudi, kar posledično prinese tudi več denarja in ostale ugodnosti. Zanima naju, ali obstaja spletna stran, na kateri bi lahko ljudje objavljali prispevke o znamenitostih Slovenskih Konjic in razne turistične ter druge aktivnosti, ki bi jih občani lahko nudili, tako da bi bilo to pregledno zbrano. Ali bi finančno podprli tako idejo, če spletne strani še ni?


  B.P.: V Slovenskih Konjicah že obstaja TIC, torej turistično informacijski center, ki zelo dobro deluje in skrbi za promocijo turizma v občini Slovenske Konjice. Pridobitev je tudi nov TURINFOMAT, ki stoji ob tržnici v središču Slovenskih Konjic. Poleg tega pa imajo naši lokalni ponudniki tudi dobro urejene spletne strani, kjer se promovirajo. Kot so: http://www.zlati-gric.si/si/, http://www.unitur.eu, http://www.destinacija-rogla.si/... V kolikor se vam zdi obstoječe stanje pomanjkljivo, bom vesel vsakršne pobude in ideje, ki bo dvignila prepoznavnost naše občine, na še višjo raven.


  D.R.: Ideja je zanimiva in o njej se je potrebno pogovoriti. Če bo ugotovljena smiselnost projekta, se bodo zagotovila tudi potrebna sredstva.


  Anonimno, za vse kandidate:
  Je v načrtu ponovno odprtje in oživitev diskoteke Tarantela? V kolikšnem času, če da? Zakaj ne, če ne? Kako bi lahko drugače najbolje izkoristili prostor? Ali je v moči in interesu Občine, da se pri izpeljavi projekta potrudi in pripomore s sredstvi lastniku?


  M.G.: Žal vsi skupaj ugotavljamo, da je objekt v zasebni lasti. Imel sem že kar nekaj pogovorov z lastnikom. Delno je bil objekt obnovljen (streha), nadaljevanje pa je odvisno od interesa oz. finančne zmožnosti lastnika. Interes vsekakor je, da bi objekt zaživel. S finančnimi sredstvi pa občina ne more in ne sme posegati v te namene. Lahko pa seveda tako, da pomagamo lastniku pri pridobivanju soglasij na način, da ne postavljamo nerazumnih pogojev.


  B.P.: Z dialogom se da rešiti marsikaj. Z lastnikom se imamo namen sestati ter mu ponuditi pomoč pri ureditvi tako hotelskega kompleksa kot same diskoteke Tarantela.


  D.R.: Občina ne more vplivati na odločitve lastnika, saj je objekt v privatni lasti. Pri določanju vsebin objekta pa bo občina zagotovo sodelovala. Javna sredstva pa se po zakonu ne morejo namenjati zasebnim investitorjem.


  Anonimno, za vse kandidate:
  Zakaj Občina Slovenske Konjice ne podeljuje (več) štipendij? Bo to v naslednjem letu in naprej omogočeno?


  B.P.: Seveda se vsako leto trudimo pomagati čim večjemu številu mladim dijakom in študentom. Občina vsako leto zagotovi sredstva za občinske štipendije in jih preko javnega razpisa razdeli, vendar smo kot pri vseh sredstvih, s temi sredstvi omejeni. Štipendije pa seveda podeljujejo tudi različna podjetja naše občine.


  D.R.: Občina je v preteklosti resnično podeljevala štipendije za deficitarne poklice in v kolikor bo potreba, bo to počela tudi v prihodnje. Vsekakor pa bo občina vzpodbujala lokalno gospodarstvo, da še v večji meri štipendira mlade.


  Žan, za vse kandidate:
  Kako je s projektom kolesarske steze v Slovenskih Konjicah? Se bo projekt nadaljeval?


  M.G.: Vsekakor. Projekt kolesarske povezave Slovenske Konjice – Zbelovo po trasi nekdanje železniške proge je v izvajanju. Naslednje leto bo povezava do Loč. Ob izgradnji protipoplavnih nasipov še do Zbelovega. Sodelujemo tudi pri projektiranju državne kolesarske povezave od Tepanja do Spodnjega Grušovja ter po samem mestu.


  B.P.: Trenutno je to projekt s katerim nismo podrobno seznanjeni in bi ga ob morebitni izvolitvi seveda preučili. V kolikor gre za vprašanje varnosti kolesarjev, bi bila to ena izmed prioritet.


  D.R.: Projekti izgradenj kolesarskih stez, ki so že planirani in dogovorjeni, se bodo nadaljevali. Pogodbe, ki so že podpisane, se bodo spoštovale. Iskale se bodo tudi možnosti za nove kolesarske poti.


  Špela, za Mirana Gorinška:
  Zakaj še vedno ni urejenega pločnika, ki bi povezoval Tepanje in Novo Tepanje? Tam je regionalna cesta zelo nevarna, otroci se ne morejo varno sprehoditi do šole oz. ostalih igralnih površin, ki so v Tepanju.


  M.G.: Direkcija RS za infrastrukturo je že objavila razpis za izbiro izvajalca gradnje pločnika po levi strani ceste od mostu v Tepanju do novo urejenega križišča v Novem Tepanju. Izvedba pomladi 2019. Prav tako je v fazi projektiranja kolesarska povezava na istem odseku, po desni strani regionalne ceste.


  Anže, za vse kandidate:
  Predvidevate povečanje sredstev za delovanje mladinskih organizacij? V Klubu dijakov Dravinjske doline bi radi organizirali projekte in popestrili dogajanje v Slovenskih Konjicah, ampak imamo premalo sredstev.


  M.G.: Vsi proračunski porabniki se srečujemo z istim problemom, to je pomanjkanje sredstev. Vsem bi radi pomagali na način, da v okviru razpoložljivih virov kar najbolj racionalno pomagamo. Ločiti pa moramo sredstva za delovanje samega programa organizacij ter sredstva za izvajanje konkretnih projektov. Za izvajanje projektov je možno sredstva pridobiti iz več virov; samo eden od njih je proračunska postavka 'pokroviteljstva, prireditve'. Vsekakor smo vedno pripravljeni pomagati pri razpisih, tudi v partnerstvu.


  B.P.: Na žalost do sredstva iz proračuna omejena. V ta projekt bi morala investirati tudi državna podjetja, podjetniki in posamezniki. Kljub vsem naštetim virom pa je zagotovo pomembno prostovoljno delo mladih samih, saj se s skupnimi močmi da narediti največ.


  D.R.: Smatram, da je sredstev, ki so namenjena delu mladih, trenutno dovolj. Ko se bodo pojavile in razvile nove vsebine in pobude, pa jim bomo vsekakor prisluhnili in po potrebi zagotovili dodatna sredstva.


  Mojca, za Bojana Podkrajška:
  V volilnem programu SDS je napisano, da se bo uvedel projekt »Občinski svet otrok in mladine«. Se vam zdi to smiselno glede na to, da taka aktivnost že obstaja v Slovenskih Konjicah od leta 2009 in se imenuje Mladi odločevalci? Bi morda raje podprli ta projekt in dali vsako leto po simulaciji seje občinskega sveta mladim na voljo 1000€, da sami rešimo en izziv, s katerim se soočamo na lokalni ravni?


  B.P.: Zdi se nam prav, da vas mlade poslušamo skozi ves mandat, ne le pred volitvami. Kar je dobrega je potrebno ohraniti. Obstoječemu projektu bomo z veseljem prisluhnili ter z vašo pomočjo še nadgradili. Zagotovo ste polni predlogov in pobud. Ideja o razrešitvi vsaj enega lokalnega izziva pa je vrhunska!  Takoj smo ZA, tudi finančno seveda.


  Nina, za vse kandidate:
  Kaj konkretno predvidevate narediti za mlade?


  B.P.: Verjamemo, da je temeljni pogoj za rast solidarnosti močna civilna družba, prosta nepotrebnih pritiskov s strani države. Pri tem še posebej poudarjamo pomoč prikrajšanim družbenim skupinam, med katerimi je tudi velik del mladih. Prepričani smo, da solidarnost ni v nasprotju z modernim tržnim gospodarstvom, temveč je prav pogoj za njegov obstanek in razvoj. Z odprtjem nove obrtne cone, bodo prišla tudi nova delovna mesta, ki so nujna za mlade ljudi, v času, ko si želijo ustvariti samostojno življenje. Gospodarstvo ter delovna mesta so namreč pogoj, da tudi mladi živijo kvalitetno ter ustvarjalno.


  D.R.: O problematiki mladih sem pisal v svojem programu, ki je dosegljiv na moji facebook strani (https://www.facebook.com/DarkoRatajczaKonjice/). Vabim vse mlade, da si članek preberete in v komentarju pustite lastna mnenja in predloge, ki se jih bom trudil upoštevati.


  Marko, za Bojana Podkrajška:
  V vašem programu sem zasledil, da boste društvu upokojencev uredili nove prostore. Za katero društvo in katere prostore se gre? V Slovenskih Konjicah o tem ne vedo nič.


  B.P.: Sedanji prostori društva upokojencev Slovenske Konjice se nahajajo za gasilskim domom oz. nad MC Patriotom in so za njihove potrebe že premajhni, predvsem pa arhitekturno neprimerni. Vemo, da starejši težje npr. hodijo po stopnicah. Prav tako je premalo optimalnih parkirnih prostorov za starejše. Potrudili se bomo, da za društvo uredimo drugo bolj primerno lokacijo. Konjice so mesto, kjer imamo kar nekaj nepremičnin, ki so prazne oz. ne služijo namenu. Z DU nismo govorili še nič konkretnega, vendar so nas prav njihovi člani opozorili na neprimernost obstoječih prostorov.


  Peter, za vse kandidate:
  Pozdravljeni, veliko slišim gasilce, da imajo premalo sredstev predvsem za nabavo vozil. Zanima me ali ste pripravljeni to postavko povečati, da bodo lahko urejali sodobni vozni park in nas s tem naredili varnejše?


  M.G.: V okviru razpoložljivih sredstev se skupaj z Gasilsko zvezo in posameznimi PGD trudimo, da poteka obnova strojnega parka in tehnične opreme čim bolj tekoče. V tem trenutku se pogovarjamo z Gasilsko zvezo Slovenije, kako najti pot za ustrezno zamenjavo dotrajane avtolestve v PGD Slovenske Konjice. Verjetno bo projekt realiziran v letu 2020. V kolikor bi se pri prijavah na razpis GZ Slovenije zasukalo drugače, pa naslednje leto.


  D.R.: Res je, da je potrebno naše gasilce primerno opremiti s sodobno opremo, pa pri tem ne mislim samo na vozila. Predvsem je nujno sprejeti ustrezen pravilnik, ki bo določal pogoje, na osnovi katerih bodo gasilska društva pošteno in enakovredno participirala pri dodeljevanju za to namenjenih sredstev. Na tej osnovi bodo potrebna sredstva zagotovljena, zagotovo v večjem obsegu, kot do sedaj.


  Matic, za vse kandidate:
  Ali boste obnovili cesto skozi zgornjo Bezino (Gabrovnik - dom krajanov - Barbara)?


  M.G.: Navedeni odsek lokalne ceste v dolžini 1.200 m je v načrtu investicijskega vzdrževanja občinskih cest ( navedeno 8 odsekov cest) uvrščen na drugo mesto, takoj za odsekom Slovenske Konjice – Zreče (po trasi železniške proge), ki je že v izvajanju. Po trenutnem stanju bi ta odsek prišel na vrsto v jeseni 2019 in bo dokončan spomladi 2020, ocenjena vrednost 300.000 EUR.


  D.R.: Cesta, ki jo omenjate je zagotovo potrebna obnove, žal je takšnih v  občini še veliko.  Občina mora zagotoviti predvsem urejene in varne poti za občane. Določile se bodo prioritetne potrebe ureditve cest in na osnovi tega se bo pričelo z obnovami. Dodatno bi temu namenili  1% občinskega proračuna.


  Tjaš, vprašanje za vse kandidate:
  Koliko neprofitnih stanovanj nameravate zgraditi v svojem mandatu?


  Čakamo na odgovore.