Članice MSOSK

iconDobrodelni LEO klub Konjice


Dobrodelni LEO klub Konjice je bil ustanovljen leta 2006. Člani kluba si prizadevajo pomagati socialno ogroženim posameznikom in posameznicam, družinam in ostalim različnim skupinam ljudi ter z aktivnostmi v lokalnem okolju promovirati solidarno in družbeno odgovorno pomoč soljudem.
Namen kluba je s prijateljskim združevanjem članov in članic razvijati in pospeševati medsebojno razumevanje in spoštovanje ter se zavzemati za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe.
Cilj kluba je pomagati, kar pove že slogan LEO klubov: »We serve.« (Prevod: »Pomagamo.«) Vsak LEO klub deluje v svojem domačem okolju tako, da organizira različne akcije, z namenom zbiranja denarnih ali materialnih sredstev.
Aktivnosti Dobrodelnega LEO kluba Konjice so: tradicionalna prireditev Dobrodelna LEO olimpijada, kjer z organiziranjem družabnih tekmovanj zbirajo denarne prispevke, zbiranje potrebščin pred  nakupovalnimi centri, ki jih nato razdelijo okoliškim socialno ogroženim družinam, dobrodelna športna vadba in dobrodelne stojnice ob različnih praznikih. V pomoč in podpro so tudi Lions klubu Konjice.

Kontakt:
Dobrodelni LEO klub Konjice
Žička cesta 4a
3210 Slovenske Konjice

E-pošta: leo.konjice@gmail.com

Spletna stran: leokonjice.si
Facebook: Leo klub Konjice
Twitter: Leo klub Konjice
logo_leo

iconDruštvo Hip hop Konjice


Foto_Hip_hopDruštvo Hip hop Konjice je bilo ustanovljeno decembra leta 2005. V sklopu društva v Slovenskih Konjicah in v širši okolici delujejo glasbeniki in glasbenice, ki se združujejo v neprofitni glasbeni zasedbi z imenom »Same žvadi«. Gre za mlade, ki se navdušujejo nad rap glasbo in hip-hop kulturo. Mladi nastopajo po mestih širom Slovenije in veljajo za obetavno mlado glasbeno skupino. Aktivni so pri projektih, ki jih organizirajo sami ali sorodne organizacije.
Glavni namen Samih žvadi je spodbuditi in usmeriti mlade k pozitivnemu in aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujati zanimanje za tovrstno glasbo, usmerjati mlade k iskanju in razvijanju notranjih motivov ter potencialov, razvijanje zdravega občutka lastne vrednosti in socialnih veščin.

Kontakt:
Telefon: 031 314 696 (Aleš)
E-pošta: ales.susak@mcdd.si

Facebook: Hip hop Konjice
logo_hip

iconDruštvo tabornikov Rod belega konja Slovenske Konjice


Foto_TabornikiDruštvo tabornikov Rod belega konja je bilo ustanovljeno leta 2012 in deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Rod je prostovoljno, nepridobitno, nestrankarsko, nevladno, vzgojno društvo, odprto vsem, ne glede na narodnost, spol, raso ali prepričanje. Rod združuje otroke, mladino in odrasle, ki jih družita ljubezen in veselje do življenja v naravi in deluje na območju občine Slovenske Konjice.
S svojim delovanjem pomembno prispeva k skladnemu osebnostnemu razvoju mladih ljudi, k doseganju njihovih optimalnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti. Skrbi za vzgojo avtonomnih, odgovornih in angažiranih posameznikov in posameznic, solidarnih do svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.
Namen taborništva je ustvarjati boljši svet - svet miru, strpnosti, razumevanja, sodelovanja, ustvarjalnosti in enakih možnosti za vse ljudi. Pot do boljšega sveta pa leži ravno v vzgoji mladih.
Taborniki Rod belega konja v Slovenskih Konjicah delujejo pod sloganom: »Ko je kosilo, je ura ena!« Člani rodu se po starosti in interesu organizirajo v delovne in organizacijske enote, v katerih uresničujejo cilje in naloge rodu ter izvajajo program rodu. Taborniki Rod belega konja so vključeni v Zvezo tabornikov Slovenije in preko nje v svetovno skavtsko organizacijo WOSM.

Kontakt:
Društvo tabornikov Rod belega konja
Celjska cesta 12
3210 Slovenske Konjice
E-pošta: rodbelegakonja@gmail.com
Spletna stran: rodbelegakonja.si

Facebook: Rod belega konja
logo_taborniki

iconHokejski klub Yeti Slovenske Konjice


Hokejski klub Yeti Slovenske Konjice deluje na območju Slovenskih Konjic od leta 1999 in ima preko trideset rednih članov, med katerimi so tudi kvalitetni igralci iz drugih slovenskih mest. Dejavnosti kluba so raznovrstne. Člani izvajajo redne treninge hokeja in rolanja, zaradi slabše infrastrukture v Slovenskih Konjicah tudi v drugih krajih. V zimskem času hokejsko igrišče na prostem v konjiškem športnem parku tudi zaledenijo.
Hokejski klub Yeti je tudi organizator turnirja v In-line hokeju v sklopu 1. lige državnega prvenstva Slovenije in turnirja za Yeti-jev pokal, katerega se vsako leto udeležijo ekipe iz vse Slovenije.Kontakt:
Telefon: 041 352 952 (Matija)

Facebook: Hk Yeti Slov Konjice

iconKlub dijakov Dravinjske doline


foto_KDDDKlub dijakov Dravinjske doline (KDDD) je je bil ustanovljen leta 2002 in je demokratična, neprofitna, samostojna organizacija, ki zastopa interese vseh dijakov in dijakinj občin Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica in Vitanje, obravnava vprašanja povezana z vzgojo in izobraževanjem, povezuje dijaške interesne skupine ter skrbi za kvaliteto interesnih dejavnosti.
Aktivnosti, ki jih izvajajo, so zabavne in športne narave ter omogočajo medsebojno spoznavanje, druženje, pomoč ter izmenjavo izkušenj. Z organizacijo koncertov, dijaških žurov, gledaliških iger in tradicionalnega »Skate&Bike contest-a« izboljšujejo pogoje za preživljanje prostega časa in spodbujajo kvalitetne odnose med dijaki in dijakinjami. KDDD spodbuja tudi aktivno  družbeno participacijo dijakov in dijakinj in skrbi za to, da se v Dravinjski dolini »zmeraj nekaj dogaja«.Kontakt:
Klub dijakov Dravinjske doline
Žička 4a
3210 Slovenske Konjice
E-pošta: klubdijakov@gmail.com

Instagram: Klub dijakov Dravinjske doline

Facebook: Klub dijakov Dravinjske doline 
logo_KDDD

iconKlub študentov Dravinjske doline


foto_KŠDDKlub študentov Dravinjske doline (KŠDD) kot lokalna organizacija deluje na Konjiškem in okolici že od leta 1982. KŠDD je ena največjih mladinskih organizacij v lokalnem okolju, ki zastopa interese mladih (ne zgolj študentov) in skrbi za njihovo aktivno ter kvalitetno preživljanje prostega časa. S svojimi aktivnostmi mlade povezuje in spodbuja razvoj kompetenc, pomembnih za osebnostni in poklicni razvoj. Mladim ponuja možnost sodelovanja na vseh ravneh delovanja kluba.
KŠDD organizira športne dejavnosti, kulturne dogodke in seveda zabavne prireditve za mlade, kot so tematski študentski žuri. Z Mladinskim centrom Dravinjske doline, katerega ustanovitelj je, sodeluje pri pripravi in izvedbi raznih kreativnih projektov za otroke, jezikovnih delavnic, nacionalnih in mednarodnih projektov ter ostalih dogodkov. Najodmevnejši projekt KŠDD je Kulturni teden, ki se letno izvaja v mesecu februarju. V desetih dneh pripravijo pester program primeren za različne generacije. Kulturni teden ponuja koncerte, izdajo in predstavitev pesniške zbirke, gledališke igre, umetniške razstave, literarne večere in podobno.

Kontakt:
Klub študentov Dravinjske doline
Žička cesta 4a
3210 Slovenske Konjice
E-pošta: klubsdd@gmail.com

Instagram: Klub KŠDD

Facebook: Klub študentov Dravinjske doline 
logo_KsDD

 

iconKonjiški skavti - steg Slovenske Konjice 1 - Njegovi sojezdeci


Foto_skavtiPustolovščina. To je beseda, ki najbolje opiše skavte in skavtinje ter skavtstvo samo. Naučiš se vedno novih stvari, spoznaš vedno nove ljudi in z vsakim trenutkom, ki ga preživiš z rutko okoli vratu, odkriješ kaj novega o sebi in o drugih.
Skavti so v Konjicah organizirani od leta 1992 in od takrat se trudijo mlade navduševati za skavtstvo in jih vzgajati s pomočjo skavtske metode. Gre za smernice, ki usmerjajo in vzgajajo mlade, da odkrijejo čim več svojih talentov in si pridobijo čim več uporabnih znanj ne samo za skavtstvo temveč tudi za življenje.
Konjiški skavti - steg Slovenske Konjice 1 z imenom »Njegovi sojezdeci« spada v ZSKSS (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov), ki združuje preko 70 krajevnih skavtskih enot (stegov). Znotraj stega se skavti in skavtinje delijo na tri starostne podskupine: volčiče in volkuljice, izvidnike in vodnice ter popotnike in popotnice. Vodijo pa jih voditelji.
Tako zdaj kot tudi v prihodnje je njihov cilj za skavtstvo navdušiti čim več mladih, jih navdihniti in razvijati njihove talente ter tudi v prihodnje jemati življenje kot igro in svet kot igrišče ter tako puščati svet za spoznanje lepši, kot ga je posamezni človek prejel.

Kontakt:
Facebook: Njegovi sojezdeci 
logo_skavti_2

iconKulturno društvo Svoboda osvobaja


Foto_KD_Svoboda_osvobajaKulturno društvo Svoboda osvobaja je združenje amaterskih igralcev in igralk. V svojih predstavah raziskuje predvsem razmerja med posameznikom in družbo. Že s svojo prvo predstavo so članice in člani iskali identiteto posameznika in njegovo percepcijo zunanjega sveta. Nadalje pa so fokus iz posameznika prestavili na družbo in njen čustveni razkroj. Tekom predstav je tudi skozi humor vse bolj prihajalo na površje nasilje družbe nad posameznikom in njegova nezmožnost odgovora. Repertoar društva odlikuje tudi raziskava gledališkega materiala v fizičnem gledališču in v lutkovnem mediju.
KD Svoboda osvobaja ima dve sekciji in sicer »Kripl teater«, ki vključuje odrasle igralce in igralke in »Kriplčki«, ki vključuje mlade. Društvo za svoje produkcije nemalokrat prejema najvišje nagrade na nacionalnem nivoju. Članom in članicam omogoča tudi usposabljanja na različnih delavnicah za gledališko igro, ki so izvajane s strani vrhunskih domačih in tujih mentorjev.Kontakt:
Kulturno društvo Svoboda osvobaja Slovenske Konjice
Ulica Anice Černejeve 2a
3210 Slovenske Konjice

E-pošta: kd.svoboda.osvobaja@gmail.com 
logo_svoboda

iconMladi forum RoglaMladi forum je skupnost mladih, ki se zavedajo, da ne samo interpretirajo, ampak tudi ustvarjajo družbeno realnost. Je sodobna socialna demokracija mladih, ki se pri svojem delovanju zavzemajo za področja vse od varovanja človekovih pravic, enakih možnosti, študentske in mladinske politike, do varovanja okolja in socialne politike ter izobraževanja.

Mladi forum Rogla je lokalni klub Mladega foruma SD, ki pokriva široko paleto aktivnosti. Deluje v skladu z manifestom in statutom Mladega foruma in svoj pogled na svet oblikuje na vrednotah svobode sleherne posameznice in posameznika, solidarnosti kot temelja družbene integracije, enakopravnosti vseh ljudi, sprejemanja različnosti, internacionalizma in pravice do varnosti v vseh njenih oblikah.

Mladi forum Rogla je lokalna, mladinska, politična, nevladna organizacija, ki deluje samostojno in neodvisno znotraj civilne družbe. Je del organizacije Mladega foruma SD in združuje mlade med 15. in 32. Letom - podmladek politične stranke, ki želi tvorno sodelovati v oblikovanju političnega prostora. Članstvo v Mladem forumu Rogla ni pogojeno s članstvom v Socialnih demokratih, vendar je sodelovanje med obema zelo tesno na vseh ravneh organiziranosti. Članice in člani Mladega foruma Rogla ob volitvah lahko kandidirajo na listah SD za občinske svetnike in svetnice.

Je slovensko socialistično gibanje mladih in uveljavljen člen v družini evropske in svetovne socialistične mladine.logo_MF

iconSnowboard klub Rogla Planja


Foto_SnowboardSnowboard klub Rogla je bil ustanovljen leta 2002 in se ukvarja s športnimi aktivnostmi na področju deskanja na snegu. Deskarjem nudi strokovno in organizacijsko pomoč pri učenju predvsem tekmovalnega deskanja na snegu, organizira tekme deskanja na snegu in izvaja ostale promocijske aktivnosti v namene popularizacije deskanja na snegu (FIS Evropski pokali v prostem slogu in paralelnih disciplinah, rekreativna tekmovanja v prostem slogu, državna prvenstva in državni pokali). Trenerska ekipa je profesionalno izobražena, člani kluba SBK ROGLA Planja pa so prav tako reprezentanti deskanja na snegu pri Smučarski zvezi Slovenije.Kontakt:
E- pošta: info@sbkrogla.si
Spletna stran: sbkrogla.si

Facebook: Snowboard klub Rogla 
logo_sbk