Strategija za mlade v občini Slovenske Konjice

strategijaV Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (ReNPM13–22) je zapisano, da »z objektivnim naraščanjem zahtevnosti in tveganosti prehodov iz otroštva v odraslost narašča subjektivno zavedanje mladih o nujnosti pridobitve čim večjega socialnega in izobrazbenega kapitala. To se kaže v procesu podaljševanja izobraževanja, ki se pojavlja kot odziv na pričakovano negotovost na (mladinskem) trgu delovne sile. Tu so namreč mladi izpostavljeni negotovosti v obliki velike prožnosti, ki posledično povzroča zmanjšano sposobnost polne ekonomske in socialne osamosvojitve. Iz tega izhaja tudi pereča stanovanjska problematika; na tem področju so mladi posebej ranljiva družbena skupina in od reševanja teh težav je pomembno odvisna zmožnost mladih, da si ustvarijo lastno družino. Zdi se, da je svet, v katerem živijo mladi, čedalje bolj kompleksen in prežet z novimi tveganji. Mladi se morajo uspešno spopadati s temi tveganji, saj je od tega odvisna uspešnost njihovega prehoda v odraslost.«

V Mladinskem svetu Občine Slovenske Konjice (MSOSK) si zato prizadevamo za lajšanje prehodov mladih v odraslost, za kar je seveda nujno tudi sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju obstoječih javnih mladinskih politik. V skladu z Zakonom o mladinskih svetih (ZMS) MSOSK:

– izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS);

– zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;

– omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih;

– opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih.

V MSOSK ugotavljamo, da se lokalna skupnost, v kateri delujemo, zaveda pomembnosti sistematičnega in načrtnega vlaganja v razvoj mladinskega sektorja v občini Slovenske Konjice, zato menimo, da je čas, da tudi na lokalni ravni formalno opredelimo ključne usmeritve, ki bodo vodilo pri lajšanju prehodov mladih v odraslost in ki bi se vselej upoštevale ob oblikovanju in izvajanju lokalnih (mladinskih) politik. V občini Slovenske Konjice potrebujemo Strategijo za mlade v občini Slovenske Konjice, ki se lahko opira na Analizo mladih v Slovenskih Konjicah in okolici 2012, ki jo je pripravil Mladinski center Dravinjske doline in v kateri bodo opredeljene prednostne naloge in ukrepi za dolgoročni razvoj in krepitev mladinskega polja v občini. Primera dobre prakse razvojnih strategij mladinskega polja, na katera bi se lahko opirali glede na število prebivalcev v občini, sta na primer skrb za mladinsko polje v občini Sežana in Strategija za mlade v občini Ajdovščina.

Če se želiš pridružiti vzpostavljanju Strategije za mlade v občini Slovenske Konjice, nas kontaktiraj!